Gedragsregels

Gedragsregels EKV Beatrix voor vrijwilligers, leden en bezoekers        

Laatste update juli 2019

Dit document is opgesteld om de verwachtingen aan en de rechten en plichten van de leden, vrijwilligers en bezoekers van EKV Beatrix helder te maken. Het bestuur van EKV Beatrix heeft als hoogste doel dat EKV Beatrix een waardevolle vereniging is waar iedereen met plezier met sport bezig kan zijn. Dit kan alleen als alle leden, vrijwilligers en bezoekers daarin samenwerken. Onderling respect, het naleven van normen en waarden en open communicatie zijn hierin cruciaal. We hebben als vereniging in de ALV afspraken gemaakt over hoe we met elkaar om willen gaan. We verwachten dan ook van alle leden, vrijwilligers en bezoekers, dat ze zich houden aan deze afspraken, die in dit document worden toegelicht. Gebeurt dit niet, dan is het ieders verantwoordelijkheid om (vermoedens van) overtredingen te melden bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon, zodat er gepaste preventieve en/of correctieve acties genomen kunnen worden. Door het betreden van en het verblijven op het terrein van EKV Beatrix, verklaar je jezelf akkoord met de regels van de club. 

Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag 

EKV Beatrix heeft voor het handhaven van deze regels de hulp van alle leden en vrijwilligers nodig. Het is een taak van ons allemaal om overtreders van de regels aan te spreken. Goede omgangsvormen en wederzijds respect zijn in het belang van ons allemaal. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers het volgende: 

 • Benader anderen respectvol, ongeacht afkomst of achtergrond. 
 • Motiveer en moedig deelnemers aan op een positieve manier. 
 • Vraag toestemming vóór je foto’s en filmpjes van anderen maakt en vraag uitdrukkelijke toestemming als je van plan bent deze via digitale sociale media te delen. Ook als het alleen om jouw eigen sociale media gaat. 
 • Lok geen gewelddadige handeling uit en uit zelf geen beledigingen of bedreigingen. In het bijzonder niet richting de trainers en wedstrijdleiders. Als je hen onheus bejegent, word je uitgesloten voor de training en/of wedstrijden.
 • Maak je op geen enkele wijze schuldig aan benadeling van anderen.
 • Beschadig anderen op geen enkele wijze, niet fysiek alsook niet via social media. Let op je taalgebruik, gebruik geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen. Blijf weg van bedreigingen en pesterijen.  
 • Veroordeel, voorkom en/of stop elke vorm van geweld. 

Open communicatie en (social) mediagedrag 

Communicatie is nodig om zaken goed te laten verlopen. Maar foutieve communicatie kan het begin zijn van conflicten. Dit geldt voor mondelinge communicatie, maar ook voor communicatie via social media. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers het onderstaande: 

 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar (fysiek of digitaal), maar praat het uit in een besloten omgeving met de betrokkenen. Eventueel onder begeleiding van een trainer, bestuurslid of de vertrouwenspersoon. 
 • Verzend geen berichten of foto’s die mensen kunnen schaden. Wees je bewust van het mogelijke bereik van je acties. Ook al kun je het bericht verwijderen van het medium waarmee je het verspreid hebt, eenmaal verspreidde berichten of beelden zijn niet meer te verwijderen van het internet. 
 • Gebruik social media alleen om elkaar praktische en positief tegemoet te treden. 

Wees een waardig ambassadeur van EKV Beatrix 

EKV Beatrix wil graag dat iedereen zich welkom voelt bij onze vereniging en dat het gedrag van haar leden, vrijwilligers en bezoekers respect afdwingt. Daardoor ontstaat een prettige sfeer waarin plezier en sportiviteit voorop staan. Verenigingen met een goed aanzien zijn aantrekkelijk voor nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoren. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers het volgende: 

 • Wees een goede gastheer en gedraag je bij anderen ook als een goede gast.  Dus als iemand je iets vraagt, verwachten we dat je hem of haar helpt. 
 • Respecteer de geldende regels van de club die bezocht wordt. Wees een gewaardeerde gast. Je bent ambassadeur van EKV Beatrix. 

Verbod op discriminatie

Discriminatie, op welke grond dan ook, is bij wet verboden en wordt bij EKV Beatrix niet getolereerd. 

Respect voor ieders eigendom 

Als vereniging maken we flinke kosten om de accommodatie netjes en verzorgd te houden. Daar moet je dus zuinig op zijn. Net als dat je zuinig behoord te zijn op spullen die niet van jou zijn. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers het volgende: 

 • Je gaat zuinig om met de gebouwen, eigendommen en de overige zaken van en rondom de vereniging. Bij EKV Beatrix, als ook bij andere verenigingen en bij eigendommen van tegenstanders. 
 • Het is vanzelfsprekend dat kleedlokalen, kantine en andere ruimtes binnen en buiten, opgeruimd en schoon worden achtergelaten. 
 • Je richt geen vernielingen aan. Niet bij EKV Beatrix en ook niet als gast bij een andere vereniging of in de omgeving en natuur waarin gevaren wordt. 
 • Je blijft af van de spullen van anderen. Ook al liggen deze onbeheerd. Laat je niet uitlokken tot diefstal.
 • Neem de verantwoordelijkheid om de gebruikte materialen na de training weer schoon en in goede staat in te leveren. Gebruik de materialen op een veilige manier en wees we er zuinig op. Zorg voor vertrek dat materialen die je hebt gebruikt, ook weer opgeruimd zijn waar ze horen. 
 • Houdt de accommodatie van EKV Beatrix en directe omgeving schoon. Ruim eigen en eventueel andermans rommel op. Geef het goede voorbeeld. 
 • Personen die opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van de club, de accommodatie of privé-eigendommen, worden persoonlijk aansprakelijk gesteld. 

Alcoholgebruik 

Er wordt op het terrein van EKV Beatrix geen alcohol verkocht of opgeslagen. Consumptie van zelf meegebrachte alcoholische dranken is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en op tijdstippen dat er geen sportieve activiteiten aan de gang zijn. Daarbij geldt ook het volgende: 

 • Geef geen alcohol aan kinderen onder de 18 jaar. 
 • Denk aan je voorbeeldfunctie. Wees matig met alcoholgebruik. 
 • Bespreek gevoelig liggende kwesties niet tijdens het gebruik van alcohol. 

Rookverbod 
Roken en meeroken is ongezond en past niet binnen een sportief klimaat. Daarom is het op het gehele terrein van EKV Beatrix verboden te roken. Dit geldt voor zowel binnen als buiten, als voor de ingang van het terrein. Het rookverbod geldt voor alle soorten rookwaren, dus ook voor e-sigaretten.

Verbod hard- en softdrugs 

Hard- en softdrugs horen niet bij een sportvereniging. Buiten dat deze middelen je functioneren negatief beïnvloeden, is het gelieerd aan illegale activiteiten. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers dat ze geen drugs gebruiken en/of verhandelen op of in de directe omgeving van het terrein van EKV Beatrix. 

Respecteer bestaande gezagsverhoudingen binnen de vereniging 

Binnen EKV Beatrix zijn dagelijks vrijwilligers in de weer om onze vereniging een bloeiende club te laten zijn. Iedereen heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid en voert zijn taak uit vanuit zijn eigen motivatie, overtuiging en werkwijze. Zonder deze vrijwilligers kan EKV Beatrix niet bestaan. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers het volgende: 

 • Volg de aanwijzingen van het bestuur, de trainers of andere leidende personen op. 
 • Bij je bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat je de aanwijzingen van het barpersoneel opvolgt. 

Houd je aan sancties die zijn opgelegd door sportbond of vereniging 

Wie regels heeft overtreden is ook verantwoordelijk voor de gevolgen. Dus sancties die zijn opgelegd zullen geaccepteerd moeten worden. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar vrijwilligers, leden en bezoekers dat ze zich houden aan opgelegde sancties door de Sportbond of EKV Beatrix. 

Verbod op seksuele intimidatie 

We verwachten van leden, vrijwilligers en bezoekers dat ze respect voor elkaar hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat leden, vrijwilligers en bezoekers elkaar niet onheus bejegenen, niet aanraken of seksueel intimideren. Opmerkingen en handelingen die door de ontvanger als seksueel of als (machts-)misbruik kunnen worden opgevat kunnen zeer kwetsend zijn en zijn bovendien strafbaar. Daarom verwacht EKV Beatrix van al haar trainers, vrijwilligers, leden en bezoekers in het bijzonder het volgende: 

 • Zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen sporters, vrijwilligers en bezoekers zich veilig voelen. 
 • Onthoud je van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover anderen. 
 • Onthoud je ervan sporters, vrijwilligers of bezoekers te bejegenen op een wijze die de waardigheid aantast en/of verder in het privéleven doordringt dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en jeugdige sporters tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik, waarvan aangifte wordt gedaan. 
 • Raak sporters, andere leden en/of vrijwilligers niet op een zodanige wijze aan, dat deze aanraking door de ander als seksueel of erotisch van aard kan worden opgevat. 
 • Blijf weg van elke vorm van seksueel getinte (verbale) uitspraken, via welk communicatiemiddel dan ook. 
 • Ga tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporters en de ruimte waarin zij zich bevinden.
 • Houdt toezicht in de kleedlokalen. Laat een jeugdlid niet alleen achter in het kleedlokaal met slechts één andere volwassene. Zorg zelf ook dat je nooit met slechts één kind alleen in het kleedlokaal bent. 

Voor begeleiders en trainers geldt daarnaast nog het volgende: 

 • De begeleider(s)/trainer(s) hebben de plicht de sporters te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Indien aan de orde, dienen zij de belangen van de (jeugdige) sporter te behartigen en samen te werken met betrokken instanties opdat zij hun werk goed kunnen doen. 
 • De begeleider mag de sporter onder geen beding (im)materiële vergoedingen geven met de verwachting van een tegenprestaties. Ook aanvaardt de begeleider in geen geval een financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering. 
 • De begeleider(s)/trainer(s) zien er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • De begeleider(s)/trainer(s) worden geacht professioneel te handelen en zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Ongeacht of de begeleider/trainer een vergoeding ontvangt. Van de begeleider/trainer wordt verwacht dat hij/zij ingrijpt bij iedere gedragingen of in elke situaties die de sociale veiligheid van de sportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. 
 • In die gevallen waar de sociale veiligheid wordt bedreigd, maar waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, heeft/hebben de begeleider(s)/trainer(s) de verantwoordelijkheid om in de geest van de gedragsregels en het ‘gezond boerenverstand’ te handelen. 

Bovenstaande gedragsregels zijn de hoofdlijnen uit het Reglement Seksuele Intimidatie van het Water-sportverbond. De nadere details, die ook op dit gedragsreglement van EKV Beatrix van toepassing zijn,  zijn gepubliceerd op https://www.watersportverbond.nl/media/lcjp3cbb/s-m-reg-rsi190424.pdf

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Alle trainers en begeleiders van EKV Beatrix werken met kinderen en jongeren. Voor ouders is het belangrijk te weten dat ze hun kinderen aan hen kunnen toevertrouwen. Essentieel hierbij is dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de huidige taak als trainer of begeleider. Per 2019 dienen alle trainers en begeleiders daarom in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die ze hebben overlegd aan het bestuur. Deze kan gratis worden aangevraagd bij het NOC/NSF, via de secretaris van de vereniging.

Leef verenigingsregels na en wees hierop aanspreekbaar 

Deze gedragsregels maken onderdeel uit van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarmee is vastgesteld en wordt verwacht dat ieder van de leden, vrijwilligers en bezoekers deze regels naleeft en hierop aanspreekbaar is, op het moment dat dit niet gebeurt. Bij overtredingen dient de overtreder zich te verantwoorden voor het bestuur.