Reglement

LIDMAATSCHAP

Hieronder volgt een uittreksel van het huishoudelijk reglement. Het volledige huishoudelijk reglement is op te vragen bij de secretaris via een e-mail naar secretaris@ekvbeatrix.nl.

 • De hoogte van deze kontributie is een evenredig deel van de jaarlijkse kontributie met voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan één-twaalfde deel van de volledige jaarkontributie.
 • Elk lid wordt eveneens aangemeld als lid van het Watersport Verbond afdeling kanovaren, nadat hij voor een volledig verenigingsjaar de verschuldigde kontributie heeft voldaan.

RECHTEN EN PLICHTEN

 • Leden hebben recht van toegang tot de terreinen en opstallen van de vereniging en op het gebruik van materialen van de vereniging.
 • Leden, bijzondere leden en begunstigers verplichten zich de contributie te voldoen binnen drie weken na ontvangst van de nota.
 • Deelnemers aan aktiviteiten georganiseerd door de wedstrijd- of toerkommissie verplichten zich de aanwijzingen van de benoemde koördinator op te volgen.
 • Deelname aan verenigingsactiviteiten geschiedt te allen tijde op eigen risiko.
 • Eenieder die door opzet of schuld schade veroorzaakt aan de terreinen, opstallen of anderebezittingen van de vereniging is daarvoor tegenover de vereniging aansprakelijk.

SLEUTELS en TOEGANG

Voor de toegang tot de akkommodatie buiten verenigingsevenementen kan via de trainer bij het bestuur sleutels aangevraagd worden. De volgende kriteria worden hierbij gehanteerd:

 • terrein en buitendouche: leden van 14 jaar en ouder;
 • loodsdeel: leden met een eigen boot, die in de loods wordt gestald;
 • verenigingsgebouw: leden van 15 jaar en ouder alleen na goedkeuring van het bestuur;

Uitgifte van sleutels is persoonlijk. Een sleutel mag niet uitgeleend of gekopieerd worden.

GEBRUIK VAN DE AKKOMMODATIE

 • Elk deel van de akkommodatie dient na gebruik in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden. Diegene die een deel van de akkommodatie als laatste verlaat ziet hier op toe en zorgt ervoor dat alle lampen en kachels, uitgezonderd in een vorstperiode, uit zijn.
 • De halterruimte mag alleen gebruikt worden tijdens vanuit de vereniging georganiseerde trainingen, of na toestemming van het bestuur. In het laatste geval dient het logboek, dat in de ruimte ligt, te worden ingevuld.
 • De loods is uitsluitend bedoeld voor de opslag van boten en ander trainingsmateriaal van leden. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan het gestalde materiaal.
 • Kleding en andere materialen zoals zwemvesten en spatzeilen mogen niet in de kleedkamers worden opgeslagen.

VERENIGINGSBOTEN EN -PEDDELS

 • De vereniging bezit een aantal boten en peddels die door de leden gebruikt kunnen worden met het doel deze te laten kennis maken met de kanosport.
 • Verenigingsmateriaal moet met zorg behandeld worden en mogen niet aan derden uitgeleend worden zonder toestemming van de trainer.
 • Elk lid wordt geacht na een jaar lidmaatschap in het bezit te zijn van een eigen peddel (en jeugdleden ook van een eigen zwemhulp).

Voor het gebruik van verenigingsboten tijdens officiële trainingen en verenigingsevenementen gelden de volgende bepalingen.

 • Het gebruik vindt uitsluitend plaats in overleg met de trainer, respektievelijk de koördinator.
 • De trainer, respektievelijk de koördinator, ziet er op toe dat de boten op verantwoorde wijze worden gebruikt.

Voor het gebruik van verenigingsboten buiten officiële trainingen en verenigingsevenementen in de periode van 1 maart tot 1 december gelden de volgende bepalingen. 

 • Voor gebruik van boten buiten de regulier trainingen is een geringe extra vergoeding te betalen.
 • Een lid dat van bovenstaande mogelijkheid gebruik wil maken krijgt in overleg een boot toegewezenvoor de overeengekomen periode.
 • Als men buiten een straal van vijfentwintig kilometer van de akkommodatie wil varen dient menhiervoor toestemming te vragen.

Voor het gebruik van verenigingsboten in voorbereiding op en tijdens vlakbaan en marathon wedstrijden die als verenigingsevenement zijn opgenomen gelden de volgende bepalingen:

 • • de nieuwste K2’s (bv jonger dan vijf jaar) mogen gebruikt worden voor alle vlakbaanwedstrijden, de oudere K2’s (bv ouder dan vijf jaar) mogen gebruikt worden voor vlakbaan en marathonwedstrijden;

HALTERMATERIAAL

 • Het haltermateriaal mag alleen gebruikt worden door leden van vijftien jaar en ouder na toestemming van de trainer.
 • Het is een lid niet toegestaan het haltermateriaal te gebruiken voor oefeningen waarbij gewichten direkt gevaar op kunnen leveren voor die persoon als niet minimaal twee personen aanwezig zijn in de halterruimte. Dit geldt in ieder geval voor bankdrukken, gewichtheffen en het werken met de latpulley.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel dat ontstaat tijdens het gebruik van het haltermateriaal.

BOTENWAGENS

 • De botenwagens zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik tijdens verenigingsevenementen.
 • De botenwagens kunnen in overleg met het bestuur ook meegenomen worden naar andere kanoevenementen, maar dan vervalt de vergoeding voor de bestuurder van de trekkende auto.
 • De bestuurder van de trekkende auto dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen die geldenvoor de botenwagen, als ook voor het rijgedrag. In ieder geval dient vooraf de verlichting en debandenspanning gekontroleerd te worden en eventueel in orde gemaakt te worden.
 • Als de bestuurder ontdekt dat de botenwagen in een slechte staat van onderhoud of in eenanderszins ontoelaatbare staat verkeert, meldt hij dit aan het bestuur en mag de botenwagen nietgebruikt worden voordat de gebreken hersteld zijn.
 • Boten die worden vervoerd op de botenwagen zijn door de vereniging niet verzekerd. Men dient zelf zorg te dragen voor een verzekering van de privéboten.