Reglement

LIDMAATSCHAP

 • De hoogte van deze contributie is een evenredig deel van de jaarlijkse contributie met voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan één-twaalfde deel van de volledige jaar contributie.
 • Elk lid wordt eveneens aangemeld als lid van het Watersportverbond, nadat hij voor een volledig verenigingsjaar de verschuldigde contributie heeft voldaan.

RECHTEN EN PLICHTEN

 • Leden hebben recht van toegang tot de terreinen en opstallen van de vereniging en op het gebruik van materialen van de vereniging.
 • Leden, bijzondere leden en begunstigers verplichten zich de contributie, respektievelijk de bijdrage, te voldoen binnen drie weken na ontvangst van de nota.
 • Deelnemers aan aktiviteiten georganiseerd door de wedstrijd- of toerkommissie verplichten zich de aanwijzingen van de benoemde koördinator op te volgen.
 • Deelnemers aan officiële wedstrijden verplichten zich tijdens deze wedstrijden het verenigingstenue te dragen.
 • Deelname aan verenigingsaktiviteiten geschiedt te allen tijde op eigen risiko.
 • Een ieder die door opzet of schuld schade veroorzaakt aan de terreinen, opstallen of andere bezittingenvan de vereniging is daarvoor jegens de vereniging aansprakelijk.

SLEUTELS en TOEGANG.Voor de toegang tot de akkommodatie buiten verenigingsevenementen kan via de trainer bij het bestuur sleutels aangevraagd worden. De volgende kriteria worden hierbij gehanteerd:

 • terrein en buitendouche: leden van 14 jaar en ouder;
 • loodsdeel: leden met een eigen boot, die in de loods wordt gestald;
 • verenigingsgebouw: leden van 15 jaar en ouder alleen na goedkeuring van het bestuur;
 • opslagruimte: trainers, leden van de materiaalkommissie en leden van 15 jaar en ouder die een verenigingsboot huren buiten trainingstijden.

Een lid dat geen sleutel heeft van een deel van de akkommodatie heeft buiten verenigingsevenementen toegang tot dat deel, mits vergezeld van een lid met een sleutel daarvan.
Uitgifte van sleutels vindt uitsluitend plaats aan het betrokken lid persoonlijk. Een sleutel mag niet uitgeleend of gekopieerd worden.
GEBRUIK VAN DE AKKOMMODATIE

 • Elk deel van de akkommodatie dient na gebruik in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden. Diegene die een deel van de akkommodatie als laatste verlaat ziet hier op toe en zorgt ervoor dat alle lampen en kachels, uitgezonderd in een vorstperiode, uit zijn.
 • De halterruimte mag alleen gebruikt worden tijdens vanuit de vereniging georganiseerde trainingen, of na toestemming van het bestuur. In het laatste geval dient het logboek, dat in de ruimte ligt, te worden ingevuld.
 • De loods is uitsluitend bedoeld voor de opslag van boten en ander trainingsmateriaal van leden. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan het gestalde materiaal.
 • Kleding en andere materialen zoals zwemvesten en spatzeilen mogen niet in de kleedkamers worden opgeslagen.

VERENIGINGSBOTEN EN -PEDDELS

 • De vereniging bezit een aantal boten en peddels die door de leden gebruikt kunnen worden met het doel deze te laten kennis maken met de kanosport.
 • Elk lid wordt geacht na een jaar lidmaatschap in het bezit te zijn van een eigen peddel (en jeugdleden ook van een eigen zwemhulp).
 • Verenigingsmateriaal moet met zorg behandeld worden en mogen niet aan derden uitgeleend worden zonder toestemming van de trainer.
 • Verenigingsboten mogen niet gebruikt worden op wildwater vanaf klasse WW II (ICF norm).

Voor het gebruik van verenigingsboten tijdens officiële trainingen en verenigingsevenementen gelden de volgende bepalingen.

 • Het gebruik vindt uitsluitend plaats in overleg met de trainer, respektievelijk de koördinator.
 • De trainer, respektievelijk de koördinator, ziet er op toe dat de boten op verantwoorde wijze worden gebruikt.

Voor het gebruik van verenigingsboten buiten officiële trainingen en verenigingsevenementen in de periode van 1 maart tot 1 december gelden de volgende bepalingen. 

 • Voor gebruik van boten buiten de regulier trainingen is een geringe extra vergoeding te betalen.
 • Een lid dat van bovenstaande mogelijkheid gebruik wil maken krijgt in overleg een boot toegewezen voor de overeengekomen periode.
 • Indien men buiten een straal van vijfentwintig kilometer van de akkommodatie wil varen dient men hiervoor toestemming te vragen.

Voor het gebruik van verenigingsboten in voorbereiding op en tijdens vlakbaan en marathon wedstrijden die als verenigingsevenement zijn opgenomen gelden de volgende bepalingen:

 • de nieuwste K2’s (bv jonger dan vijf jaar) mogen gebruikt worden voor alle vlakbaanwedstrijden;
 • de kunststof K2’s (bv ouder dan vijf jaar) mogen gebruikt worden voor vlakbaan en marathon wedstrijden;
 • de K4’s mogen gebruikt worden voor vlakbaan wedstrijden en voor het open Nederlands kampioenschap K4 marathon.

HALTERMATERIAAL

 • Het haltermateriaal mag alleen gebruikt worden door leden van vijftien jaar en ouder na toestemming van de trainer.
 • Het is een lid niet toegestaan het haltermateriaal te gebruiken voor oefeningen waarbij gewichten direkt gevaar op kunnen leveren voor die persoon indien niet minimaal twee personen aanwezig zijn in de halterruimte. Dit geldt in ieder geval voor bankdrukken, gewichtheffen en het werken met de latpulley.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel dat ontstaat tijdens het gebruik van het haltermateriaal.

BOTENWAGENS

 • De botenwagens zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik tijdens verenigingsevenementen.
 • De botenwagens kunnen in overleg met het bestuur ook meegenomen worden naar andere kano evenementen, maar dan vervalt de vergoeding voor de bestuurder van de trekkende auto.
 • De bestuurder van de trekkende auto dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor de botenwagen, als ook voor het rijgedrag. In ieder geval dient vooraf de verlichting en de bandenspanning gecontroleerd te worden en eventueel in orde gemaakt te worden.
 • Indien de bestuurder ontdekt dat de botenwagen in een slechte staat van onderhoud of in eenanderszins ontoelaatbare staat verkeert, meldt hij dit aan het bestuur en mag de botenwagen niet gebruikt worden voordat de gebreken hersteld zijn.